Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας

επιστροφή στις Υπηρεσίες

Η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση των φυσικών και υλικών πόρων, η μείωση των εκπομπών CO2 και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι οι πρωταρχικοί στόχοι της παγκόσμιας κοινότητας για τα επόμενα χρόνια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από κοινές δράσεις τόσο από τους πολίτες όσο και από τις επιχειρήσεις.


Με την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής ή ενεργειακής διαχείρισης, μια επιχείρηση συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και του ενεργειακού κόστους των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της, το οποίο μεταφράζεται σε βελτίωση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής της απόδοσης αντίστοιχα. Η συμβολή των συστημάτων αυτών λοιπόν είναι καθοριστική για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια μιας επιχείρησης.


Η AVS εκτός από τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες για ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση των συστημάτων ISO 14001:2004, ΕΝ 16001:2009, ISO 50001:2011, EMAS III, αναλαμβάνει επίσης:


  • τη μέτρηση του ενεργειακού αποτυπώματος “Carbon Footprint” .
  • την προετοιμασία του φακέλου για απόκτηση του οικολογικού σήματος ποιότητας “Green Key” .
  • την προετοιμασία του φακέλου για την απόκτηση του οικολογικού σήματος Ecolabel.
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012