Ασφάλεια Πληροφοριών

επιστροφή στις Υπηρεσίες

Τεχνολογία Πληροφοριών


Η ευρεία χρήση πληροφοριακών συστημάτων για την επεξεργασία, τη μετάδοση και την αποθήκευση της ψηφιακής πληροφορίας είναι δεδομένη σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση.


Εάν επιθυμείτε να βελτιώσετε τις μεθόδους διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων σας και να αυξήσετε το επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας, τότε μπορείτε να εφαρμόσετε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001. Εάν πάλι επιθυμείτε να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πληροφορικής, τότε μπορείτε να εφαρμόσετε ένα Σύστημα Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20000 αντιστοίχως.


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012