Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

επιστροφή στις Υπηρεσίες

Αν η εταιρεία σας στοχεύει στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους, τους επισκέπτες και τους πελάτες σας, καθώς και την βελτίωση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας των εμπλεκομένων, τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001 ή να εξασφαλίσετε την τήρηση της σχετικής Νομοθεσίας σχετικά με:


  • την ανάθεση και την τήρηση των καθηκόντων του Τεχνικού Ασφαλείας για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ
  • την σύνταξη γραπτής μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου - Μ.Ε.Ε.Κ. για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ
  • την μέτρηση επικίνδυνων βλαπτικών παραγόντων, εφόσον υπάρχουν (πχ. σκόνη, θόρυβο κλπ)
  • την ανάπτυξη σχεδίων ασφάλειας & υγείας, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τη δραστηριότητα της εταιρείας σας (ΣΑΥ – ΦΑΥ)

Η AVS διαθέτει έμπειρους Συμβούλους & Τεχνικούς Ασφαλείας οι οποίοι μπορούν να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας της εταιρεία σας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
copyright AVS 2012